ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Χειρουργική Καταγμάτων - Τραυματολογία
(Κατάγματα & Κακώσεις Αρθρώσεων, Τενόντων)

Στον τομέα των κακώσεων ή του τραύματος περιλαμβάνονται τα κατάγματα των μακρών οστών όπως και τα ενδαρθρικά κατάγματα, οι θλάσεις των μυών, οι κακώσεις και ρήξεις των συνδέσμων, όπως επίσης και οι κακώσεις των περιφερικών νεύρων. Η αντιμετώπιση των κακώσεων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Κάταγμα είναι η μερική ή πλήρης λύση της συνέχειας ενός οστού.

Ταξινόμηση ή τύποι καταγμάτων:
Ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλεσε, τα κατάγματα διακρίνονται σε:

 1. Βίαια: Πρόκειται για κατάγματα που προκαλούνται με τη δράση μιας ισχυρής δύναμης για μια μόνο φορά πάνω σε φυσιολογικό οστούν.                                                                                  
 2. Παθολογικά: Είναι τα κατάγματα που οφείλονται σε μη σημαντική βία που δρα πάνω σε παθολογικό οστούν, π.χ. προσβεβλημένο από όγκο ή λοίμωξη.                                                           
 3. Από καταπόνηση: Είναι τα κατάγματα που προκαλούνται από μικρής έντασης βία, που δρα επαναλαμβανόμενα στο ίδιο σημείο φυσιολογικού οστού. π.χ. το κάταγμα του2ου μεταταρσίου σε στρατιώτες που βαδίζουν μεγάλες αποστάσεις.
  Ανάλογα με τον τρόπο δράσης της βίας διακρίνονται σε:
  α) Άμεσα, στα οποία η δύναμη δρα απευθείας στο οστούν και
  β) Έμμεσα, στα οποία η δύναμη δρα μακριά από το οστούν ή το επίπεδο του κατάγματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κάταγμα - εξάρθρημα του ισχίου-κοτύλης, όταν το σκέλος του ασθενούς που βρίσκεται σε κάμψη του ισχίου και του γόνατος, προσκρούει στο πρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου.
  Ανάλογα με τη φορά της γραμμής του κατάγματος τα κατάγματα διακρίνονται σε εγκάρσια, λοξά και σπειροειδή.
  Ανάλογα με το αν επικοινωνούν ή όχι με το εξωτερικό περιβάλλον διακρίνονται:
  α) σε κλειστά, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία και
  β) σε ανοικτά όταν υπάρχει επικοινωνία, δηλαδή υπάρχει λύση της συνέχειας των μαλακών μορίων που καλύπτουν το οστούν στην περιοχή του κατάγματος.
  Ανάλογα με το αν είναι το κάταγμα πλήρες ή όχι διακρίνονται σε:
  α) τέλεια, όταν το οστούν παρουσιάζει πλήρη διακοπή της συνέχειάς του και
  β) ατελή, όταν δεν είναι πλήρες αλλά υπάρχει ακεραιότητα κάποιου τμήματος του οστού στην περιοχή του κατάγματος.
  Ανάλογα με την δυνατότητα σταθερής συγκράτησης και διατήρησής της, τα κατάγματα διαιρούνται σε:
  α) σταθερά, όταν το κάταγμα ανατάσσεται και ακινητοποιείται με ευκολία και
  β) ασταθή όταν συμβαίνει το αντίθετο.
  Διακρίνονται ακόμη σε παρεκτοπισμένα και απαρεκτόπιστα. Άλλες υποδιαιρέσεις είναι τα:
  α) ενσφηνωμένα, όταν το ένα τμήμα εισέρχεται εντός του άλλου,
  β) τα αποσπαστικά, όταν αποσπάται τμήμα οστού, συνήθως από βίαιη σύσπαση του μυός που καταφύεται στο συγκεκριμένο σημείο,
  γ) συμπιεστικά, που συμβαίνουν κυρίως σε σπογγώδη οστά μετά από σύνθλιψη και καθίζηση των δοκίδων τους,
  δ) διπολικά ή διπλά, όταν στο ίδιο οστούν υπάρχουν σε διαφορετικά επίπεδα δύο κατάγματα και
  ε) συντριπτικά, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας καταγματικές γραμμές στο ίδιο σημείο


ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων διακρίνεται στην επείγουσα, την οριστική και την αποκατάσταση.

Επείγουσα αντιμετώπιση
Η επείγουσα αντιμετώπιση συνίσταται στην προσωρινή ακινητοποίηση με κάθε δυνατό μέσο του κατάγματος, ώστε να προλαμβάνονται περαιτέρω κακώσεις και αιμορραγία κατά τη μεταφορά, να ανακουφίζεται ο ασθενής από τον πόνο, να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης λιπώδους εμβολής και συνεπώς να είναι ευχερέστερη η μεταφορά του ασθενούς στο θεραπευτικό κέντρο, όπως ευχερέστερος να καθίσταται και ο ακτινολογικός έλεγχος.

Οριστική αντιμετώπιση
Η οριστική αντιμετώπιση του κατάγματος μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Στην συντηρητική περιλαμβάνονται η ανάταξη καταρχάς, η οποία εννοείται ότι είναι κλειστή και γίνεται με χειρισμούς ή με την εφαρμογή συνεχούς δερματικής ή σκελετικής έλξης και στην συνέχεια ακινητοποίηση με την εφαρμογή γύψου.  Οι γύψινοι επίδεσμοι μπορεί να είναι κυκλοτερείς ή νάρθηκες,  παίρνουν δε το όνομα τους από τα τμήματα του μέλους το οποίο περιλαμβάνουν. π.χ. ένας γύψος που περιλαμβάνει το βραχιόνιο, το αντιβράχιο και τον καρπό καλείται βραχιονοπηχεοκαρπικός (ΒΠΚ), ενώ ο γύψος που περιλαμβάνει το μηρό, την κνήμη και το πόδι καλείται μηροκνημοποδικός (ΜΚΠ). Για την ιδανική ακινητοποίηση με γύψινο επίδεσμο ενός κατάγματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο γύψο οι δύο γειτονικές αρθρώσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι λειτουργικοί γύψοι ή νάρθηκες όπου είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνονται απαραίτητα και οι δύο αρθρώσεις μέσα στο γύψο. Τέλος να σημειωθεί ότι όταν η ανάταξη επιχειρείται με έλξη δερματική ή σκελετική (με ήλο που διέρχεται δια του οστού από όπου και έλκεται το άκρο), είναι δυνατόν η μέθοδος ανάταξης να παραμείνει και ως μέθοδος ακινητοποίησης.  Η δερματική ή σκελετική έλξη μπορεί να έχει επίσης τη μορφή προσωρινής ακινητοποίησης, για την ανακούφιση από τον πόνο, έως την η μέρα της οριστικής αντιμετώπισης με χειρουργείο. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται κλειστά ή ανοικτά. Η συγκράτηση και ακινητοποίηση επιχειρείται με την οστεοσύνθεση, δηλαδή με υλικά που συγκρατούν τα καταγματικά τμήματα σε θέση ανάταξης και ακινητοποίησης. Η οστεοσύνθεση μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Με την εσωτερική οστεοσύνθεση η ανάταξη του κατάγματος επιχειρείται με επέμβαση ανοικτά ή κλειστά και η συγκράτηση με μεταλλικά υλικά, όπως πλάκες και βίδες ή ενδομυελικό ήλο που διέρχεται δια του αυλού του οστού και σταθεροποιείται με μικρότερο αριθμό βιδών κεντρικά και περιφερικά του ήλου. Οι βίδες αυτές διέρχονται και δια συγκεκριμένων οπών του ενδομυελικού ήλου, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της συγκράτησης. Με την εξωτερική οστεοσύνθεση έχουμε τη δυνατότητα πρώτον να επιχειρούμε κλειστή ανάταξη και εν πάση περιπτώσει η επέμβασή μας να γίνεται μακράν της εστίας του κατάγματος, πράγμα μερικές φορές απαραίτητο σε ανοικτά κατάγματα και άλλες περιπτώσεις. Η στήριξη εδώ γίνεται με πλαίσιο που βρίσκεται εξωτερικά του μέλους και συνδέεται με το οστούν μέσω συρμάτων ή βιδών με σπείραμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Χειρουργική Καταγμάτων - Τραυματολογία.


Κλείστε online ραντεβού:

 • vriskodocto rgr
 • NowDoctor